“Liider minus eneses” projekti rahastab Sihtasutus Innove

Projekt nr 2014-2020.1.02.18-0571 kinnitati 22.06.2018.
Lindi Lasteaia-Algkooli esitatud projekti “Liider minus eneses” toetab Sihtasutus Innove 9969.00 euroga.
Projekti algus 4.07.2018 ja lõpp 31.12.2018.

Projektijuht Merike Angerjärv, on kasvatusteaduste magister. Haridusasutuste juhina töötanud 21 ja haridustöötajate koolitajana 19 aastat. Õpetajate koolitustel on ta eranditult käsitlenud nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid. 2017.aasta sügisel läbinud LIM õppesüsteemi aluseid tutvustava koolituskursuse “Väga efektiivse inimese 7 harjumust.”

Meede:
2014-2020.1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine

Taotlusvoor:
1.2.1 ATV5 Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks – 28.02.2018-29.03.2018

Valdkond, millesse projekt panustab:
2014-2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus

21. sajandi inimesed vajavad toimetulekuks kriitilist mõtlemist, ettevõtlikust, analüüsi-, meeskonnatöö- ning eneseväljenduse oskusi.

Proovitud on erinevaid lahendusi. Rahvusvaheliselt on edukaim väljatöötatud õpivaraga programm Liider minus endas – kasutusel ligi 50 riigis.

Projekti raames toimuvate koolituste käigus omandavad haridustöötajad teadmised ja valmisolekud nimetatud programmi rakendamiseks koolis ja lasteaias, kaasates peresid. Varutakse esmane õpivara, moodustatakse juhtrühmad.

Rahvusvaheline programm Leader in Me (edaspidi LIM) pakub õpetajale konkreetset abi laste üldoskuste arendamiseks nii õpivara kui õppemetoodikate osas. Programm põhineb Stephen R. Covey „Väga efektiivse inimese 7 harjumust“ põhimõtetel. Programmi lastele töötas välja USA koolidirektor Muriel Summers, tuginedes vanemate ja tulevaste tööandjate tagasisidele 21. sajandi olulistest hoiakutest ja oskustest nii isiklikus kui ka tööelus. Programmi peamised põhimõtted on lihtsad ning ühtivad kõik uueneva õpikäsituse ideestikuga: elus oluliste põhiväärtuste arendamine, vastutuse võtmine ja kandmine, iseenese tugevuste ning nõrkuste tundmine ning head suhted ja koostöö kaaslastega. Liidriks olemist me tavaliselt lastega ei seosta. Olla liider ei tähenda seda, et peab püüdlema kõrgete või hästimakstud ametite poole, küll aga aitab see üha kiiremini muutuvas maailmas ükskõik mis elualal hästi hakkama saada. Tänaseks on programmi „Liider minus endas“ ellu viidud rohkem kui 3000 koolis ja lasteaias viiel kontinendil, sh näiteks Ungaris, Taanis, Rootsis.

Praegune ja tulevane tööturg vajab töötajaid kes on loovad, koostöö valmid, väga hea suhtlemisoskusega ja kriitilise mõtlemisega.

Nende oskuste õpetamiseks ei piisa vaid akadeemilsitest õpetamis meetodidest. Õpetaja amet on uueneva õpikäsituste valguses samuti muutumises. Vaja on õpetajaid, kes ei ole mitte ainult infoallikas, vaid seoste looja ja väärtushoiakute kujundaja, kelle ülesanne on arendada õppijas kriitilist ja loovat mõtlemist, analüüsioskust, ettevõtlikkust, meeskonnatööd ning kirjaliku ja suulise eneseväljenduse oskust

Õpetaja roll tänapäevase õpikäsituse kontekstis on toetada õppija kujunemist ennast juhtivaks õppijaks, kes tuleb iseseisvalt toime muudatustega keskkonnas ning võtab vastutuse oma arengu ja õpivalikute eest.

Eeltoodud põhimõtted ongi Leader in Me ehk eestindatult “Liider minus endas” õppesüsteemi aluseks.

LIM süsteemi kontekstis käsitletakse LIIDRINA kaaslast, kes tunnustab teiste inimeste väärtust ja potentsiaali nii selgelt, et nad ka ise seda endas näevad.

Comments are closed